หน้าแรก/ใบ อนุญาต

 
 

 

Follow us on: 

ใบอนุญาตต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

หนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่า ได้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว

 

หนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่า ได้ลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน แล้ว

 

 
Copyright © 2012 Bangpoo Engineering Co.,Ltd. All rights reserved.